Interface PreDeleteTopic

    • Method Detail

      • preDeleteTopic

        void preDeleteTopic​(Topic topic)